سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدیاسر قربانی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، واحد قزوی
جواد صادقی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، واحد قزوی
رضا توکلی مقدم – پروفسور مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه تهرا

چکیده:

در این مقاله، یک مدل غیرخطی دوهدفه زمان بندی پروژه جهت کاهش هزینه و زمان پروژه ها ارایه می شود . ازآنجاییکه مدل به دست آمده از نوع مساله های برنامه ریزی شده ی غیر خطی عدد صحیح می باشد همچنین دارای پیچیدگی محاسباتیNP-Complete در تئوری پیچیدگی محاسباتی می باشد، حل آن با روش های دقیق در زمان معقول امکان پذیر نمی باشد؛ ازاین رو، با توجه به بهینگی پارتو در بهینه سازی مدل های دوهدفه ی غیر خطی، بکالگوریتم دو هدفه ژنتیک به نام الگوریتم ژنتیک مرتب شده نامغلوب(NSGA-II) ارایه شده است. برای افزایش عملکرد الگوریتم در بهینه سازی مساله، از روش تاگوچی در طراحی آزمایش ها برای تنظیم پارامترهای الگوریتم استفاده می شود. در این مدل دو هدفه، کاهش هزینه ی فعالیت ها به عنوان هدف اول محسوب می شود همچنین هدف دوم کاهش زمان کل پروژه می باشد. در پایان، برای نشان دادن اثربخشی و کارایی مدل پیشنهادی، چندین مثال عددی ارایه می شود