سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسن جوانشیر – استادیار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دانشکده مهندسی صنایع
مریم مصدقی – وی کارشناسی ارشد صنایع-صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، د

چکیده:

در این مقاله، دو مسیر راه آهن با در نظر گرفتن یک تقاطع با یکدیگر، که هر مسیر صرفا حرکت رفت و برگشت روی یک خط را داراست، بررسی شده است. در این راستا، هدف اول حداقل کردن زمان کل تاخیر قطارها در یکبازه ی زمانی خاصاست. همچنین در این پژوهشهدف دومی مورد توجه قرار گرفته که حداقل کردن هزینه است. به طوری که برای هر واحد زمان هر نوع قطار، هزینه ای فرض می شود. قطارها به چند نوع تقسیم شده اند که هر یک دارای هزینه ی خاص خود به ازای هر واحد زمان هستند. این هزینه ها به صورت ثابت برای هر واحد زمانی فرض شده اند. از طرفی هر نوع قطار می تواند به علت اهمیت خاص خود، از اولویتی برخوردار باشد. بنابراین برای هر نوع قطار، یک ضریب اولویت(وزنی) در نظر گرفته شده که در مدل سازی مساله مورد توجه قرار می گیرد. دارا بودن اولویت بالای بعضی از انواع قطارها نسبت به سایرین، پیچیدگی مساله را نیز افزایش می دهد. در این مقاله پس از تعریف مساله به صورت توضیحی، مدل ریاضی مربوطه با دو تابع هدف ارایه شده است.سپسبه منظور نشان دادن کارایی مدل، با استفاده از نرم افزار Lingoمثالی حل شده و به بحث گذاشته شده است.