سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرتضی فدائی – دانشجوی بخش مهندسی عمران
محمدجواد فدائی – دانشیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی از موضوعات مطرح در طراحی دال های دوطرفه ی بتن آرمه، طراحی دال برای بار متمرکز است. در آیین نامه ها و کتاب های بتن آرمه روش مشخصی برای طرح دال های بتن آرمه تحت اثر بار متمرکز ارایه نشده است. بهترین روش قابل استفاده برای این حالت، روش پلاستیک می باشد. استفاده از این روش برای شرایط مختلف دال نیاز به استخراج روابط گوناگون دارد که عملا ساده نیست و قابل استفاده در دفاتر طراحی نمی باشد. در این مقاله با استفاده از روش پلاستیک، برای دال های با ابعاد مختلف و شرایط گیرداری متفاوت روابط لازم استخراج شده، و به وسیله ی نرم افزار MATLAB ضرایب لنگرهای طراحی منفی و مثبت برای بار متمرکز واقع در نقاط مختلف دال محاسبه گردیده و درخاتمه، کارآیی روش با مثالی عددی نشان داده شده است