سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد نخعی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده تحصیلاتتکمیلی واحد دزفول
ستار هاشمی – استادیار دانشگاه شیراز
محمدحسین یکتایی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

چکیده:

با توجه به کاربردهای وسیع شبکه های حسگر بی سیم بررسی مسائل مختلف این گونه شبهک ها ضروری به نظر می رسد از جملهمسائل مطرح دراین زمینه چگونگی بهینه سازی مصرف انرژی با توجه به محدودیت های شبکه است استفاده از یک مدل کارا سب ب کاهش هزینه درفرایند جمع آوری داده و مسیریابی شده ودرنتیجه طول عمر شبکه را افزایش میدهد طول عمر شبکه تاحد زیادی به انرزی گره های اطراف جمع آوری داده و مسیریابی شده ودرنتیجه طول عمر شبکه را افزایش میدهد طول عمر شبکه تا حد زیادی به انرزی گره های اطراف چاهک بستگی دارد که آخرین گام رساندن اطلاعات به آن هستندچنانچه چاهک ها ثابت باشند گره های مجاور آنها به سرعت انرژی خودرا از دست میدهند و پس از مدتی دسترسی به چاهک غیرممکن می شود دراین مقاله به منظور افزایش طول عمر شبکه و برقراری تعادل درمصرف انرژی بین تمام گره ها استفاده از چاهک سیار پیشنهاد شده است و درادامه یک روش مسیریابی سلسله مراتبی مبتنی برخوشه بندی برای کاهش مصرف انرژی مورد استفاده قرارمیگیرد بکارگیری چاهک سیار باعث تغییر مداوم گره های مجاور چاهک و توزیع عادلانه بکارکاری درشبکه خواهد شد.