سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی بشیری – استادیار دانشگاه شاهد
داوود قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
حسین غضنفری – استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده:

دراین مقاله یک مدل مکانیابی پوشش سلسله مراتبی گسسته مبتنی برپوشش تدریجی و با شعاع متغیر ارایه می شود نوآوری این مقاله تلفیق سه رویکرد از مکان یابی پوشش است درسیستمهای سلسله مراتبی خدمات ارایه شونده توسط تسهییلات همانند خود تسهیلات دارای سطوح متفاوتی هستند و هرمشتری با توجه به تنوع خدمات ارایه شونده نزدیکترین سطح تسهیل به نیاز خود را برمیگزیند درمساله پوشش تدریجی فرض پوششکامل با یک تابع پوشش جایگزین میشود که این تابع برحسب فاصله هرمشتری از تسهیل بخشی از تقاضای پوشش یافته را مشخص می کند درمساله پوشش با شعاع متغیر شعاع پوشش ثابت نبوده و میتواند برحسب یک تابع غیرکاهشی از هزینه تجهیز تسهیلات تغییر کندهدف ازارایه این مدل توسعه رویکرد سلسله مراتبی درمکانیابی پوشش با استفاده ازتلفیق رویه های فوق الذکر است برای بیان صحت مدل یک مثال ارایه شده و سپس حل شده است.