سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا دهقان – عضو هیئت علمی بخش مهندسی فناوری اطلاعات مجتمع دانشگاهی کازرون
فرهاد خرمایی – عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
فرهاد رضازاده – عضو انجمن علمی بخش مهندسی فناوری اطلاعات مجتمع دانشگاهی کازرون
مهدی پارسا – عضو انجمن علمی بخش مهندسی فناوری اطلاعات مجتمع دانشگاهی کازرون

چکیده:

توسعه ی چشمگیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش اینترنت از یک سو و نیاز مدیریت شهری به ایده های نو در اداره شهرها و ضرورت ارتقا مشارکت شهروندان از سوی دیگر ما را در برابر نوع جدیدی از جوامع تحت عنوان جامعه ی اطلاعاتی قرار داده است با ایجاد شهر الکترونیک جامعه اطلاعاتی به کمک فناوری اطلاعات انسانها را وارد مرحله جدیدی از حیات اجتماعی می نماید مرحله ای که شهروند الکترونیک را به وجود می آورد شهروندی که از حداقل دانش لازم درباره مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات برخوردار است دراین میان با توجه به نقش و اهمیت موضوع ارایه ی راهکارهایی در جهت اجرای شهر الکترونیک در راستای تحقق جامعه ی اطلاعاتی می تواند بسیاری از مشکلات اجرایی را برطرف نماید. دراین مقاله مفهوم جامعه ی اطلاعاتی شهر الکترونیک وشهروند الکترونیکی و برخی از موضوعات مهم مرتبط با آنها مرتبط شده ودر این راستا شرح مختصری از نقش شه رالکترونیک در جامعه ی اطلاعاتی و ارایه مدلی مفهومی جهت راهکارهای اجرای شهر الکترونیک در راستای تحقق ج امعه ی اطلاعاتی ارایه گردیده است.