سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سپیده چوانشیر – فارغ التحصیل فراوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس
محمود عبداللهی – استاد فراوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس
حسین ابوالقاسمی –

چکیده:

در این مطالعه تاثیر پارامترهای هیدرودینامیکی در سیستم کلرید طلا- دی بوتیل کربیتول در یک میکسر- ستلر آزمایشگاهی بررسی و ضریب کلی انتقال جرم فاز پراکنده پیشبینی گردیده است.برای تعیین قطر سایر قطرهها از تکنیک عکسبرداری استفادهشده و تأثیرپارامترهای عملیاتی مختلف مانند دور همزن، هلداپ و عدد رینولدز بر ضریب کلی انتقال جرم مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه میزان ضریب انتقال جرم با مدل های معروف نشان داد که میتوان مدل کرونیگ برینگ را برای پیش بینی شدتانتقال جرم در سیستم مذکور بکار برد. همچنین برای پیش بینی ضریب انتقال جرم دو مدل تجربی بر اساس مدل های شناخته شده موجود و پارامترهای بدون بعد ارائه گردیده است که توصیف خوبی از فرایندRAv2=96%ارائه میدهد.