سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حامد جعفری – دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف
ناصر سلماسی – دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

یکی از مسائل موجود در زمانبندی نیروی انسانی، مسألهی زمانبندی الگوی شیفت پرستاران است. در این مسأله، تعدادپرستاران موردنیاز برای پوشش تقاضای هر شیفت در طول دورهی زمانبندی مشخص بوده و هدف از حل مسأله، تخصیص هرپرستار به مکان-شیفتها است، بطوری که تقاضای هر مکان-شیفت برآورده شود. در نهایت لیستی از شیفتهای کاری هر پرستار ارایه میشود و هر پرستار موظف است در شیفتهای کاری که به وی تخصیص داده شده، انجام وظیفه نماید. در این تحقیق یکمدل برنامهریزی عدد صحیح ارایه شدهاست که ترجیحات شیفتی پرستاران را بیشینه مینماید. مدل ارایهشده برای مسألههایی با اندازهی کوچک کاراست؛ ولی با بزرگتر شدن اندازهی مسأله توانایی حل مسأله را در مدت زمانی مناسب ندارد