سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن تهرانی زاده – استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشکده مهندسی عمران و محی طزیست
سیدمهدی مقدسی – کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشکده مهندسی عمران و محی طزی
امیر مشرف – کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشکده مهندسی عمران و محی طزی

چکیده:

مشخص کردن سطح عملکرد، یک نیاز برای مقاو مسازی ساختما نهای موجود و طراحی ساختما نهای جدید مقاوم در برابر زلزله است. امروزه ابزار رایج در دست مهندسین برای تعیین سطح عملکرد، آنالیز پو شآور است. این آنالیز بطور معمول با نر مافزارهای تجاری، با صرف هزینه و زمانقابل ملاحظه انجام می شود و نیاز به یک روش دستی ساده و آیین نامه ای و با دقت قابل قبول برای ارزیابی سطح عملکرد سازه وجود دارد تا اگرخطای اثر گذاری در این نرم افزارهای سربسته وجود دارد نمایان شود. در آیین نامه نیوزلند، روشی آمده است که، به طور دستی، مکانیزم محتمل خرابی، مقاومت جانبی و تغییرمکان ظرفیت سازه را محاسبه م یکند. در این مقاله، روش دستی سادهSLaMA) بصورت مرحله به مرحله، معرفی شده است. نمونه مطالعاتی در تحقیق حاضر، یک ساختمان ۵ طبقه بتن مسلح با قاب خمشی ویژ ه است. سپس این سازه با نر مافزار OpenSees(2007) تحت آنالیز استاتیکی غیرخطی (پوش آور) و دینامیکی غیرخطی قرار گرفته است