سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صادق هل فروش – تهران دانشگاه تربیت مدرس بخش مهندسی برق و کامپیوتر
حسن قا –

چکیده:

اثر انگشت ویژگی تغییر ناپذیر و یگانه هر انسان است دراین مقاله یک روش تایید هویت اثر انگشت ارایه شده است عمده روشهای تایید هویت دراثر انگشت مبتنی بر استفاده از ویژگیهای جزیی مینوتیا است روش این مقاله براستفاده از ترکیب اطلاعاتی طیف فرکانسی و تصویر بلوک جهتی استوار است دراین روش طیف فرکانسی اثر انگشت به قطاعهای با تعداد پیکسل مساوی تقسیم می شود و برای هرقطاع مقادیر میانگین و واریانس محاسبه می گردد برای هر اثر انگشت یک بردار ویژگی مشتمل بر میانگین های بلوکها و یک بردار ویژگی مشتمل برانحراف معیارهای بلوکها در نظر گرفته میشود فاصله اقلیدسی بردارهای ویژگی مربوطه برای دو اثر انگشت به عنوان معیاری برای ارزیابی شباهت لحاظ می شود. از طرف دیگر برای شباهت تصویر بلوک جهتی دو اثر انگشت نیز درجه ای اختصاص می یابد.