سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهریار افندی زاده – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت
مجید رضا نصراله نژاد – مدرس دانشگاه مازندران
محمد پور تیموری – مدرس موسسه آموزش عالی طبری بابل

چکیده:

اصولا جریان ترافیک ترکیبی از وسایل نقلیه مختلف میباشد که به دلیل تفاوت در نوع وسیله، طول، توان موتور به وزن وسیله، قدرت مانور و کاربری، از اثرات متفاوتی بر جریان ترافیکبرخوردار بوده و در نظرگیری آنها در مطالعات مربوط به تحلیل ظرفیت معابر لازم و ضروری میباشد.با توجه به آنکه در بسیاری از مطالعات مربوط به تحلیلهای جریان ترافیک، امکان درنظرگیری اثرات ترافیکی کل وسایل نقلیه موجود وجود نداشته و یا در صورت امکان بسیار زمانبر و پرهزینه میباشد، معمولا از روشضریب همسنگ استفاده میگردد که در آن تفاوت اثر وسایل نقلیه مختلف بر جریان ترافیک، با یک وسیله مرجع نظیر سواری سنجیده شده و در تحلیلها، بجای هر کدام از وسایل نقلیه غیرسواری موجود، از معادل سواری آن استفاده میشود. تاکنون روشهای متفاوتی بدین منظور ارایه شده است که یا بر مبنای شبیه سازیهای ترافیکی بوده و یا نیازمند پایشبسیار دقیق و جزیی جریان ترافیکو وسایل نقلیه موجود در آن در شرایط مختلف میباشد. با توجه به هزینههای بسیار بالا و نیز زمان قابل توجه مورد نیاز در روشهای ذکر شده، معمولا از تعیین این ضرایب در مطالعات مختلف صورت گرفته در کشور در زمینه حمل و نقل و ترافیکصرفنظر شده و استفاده از تجربیات موجود در این خصوص، مبنا و ملاک عمل بوده است. در این مطالعه به عنوان یکی از نخستین مطالعات صورت گرفته در کشور در زمینه تعیین ضرایب همسنگسواری، یکروش ساده به منظور تعیین مقدار عددی این ضرایب در محورهای جادهای کشور پیشنهاد شده است که مبنا و اساسآن، مقایسه کلی پارامترهای تعیین کننده سطوح عملکرد معابر یعنی سرعت متوسط و چگالی در دو حالت جریان پایه و مختلط بوده و در آن با توجه به محدودیتهای موجود در جمعآوری اطلاعات مورد نیاز، تنها به تعیین ضریبهمسنگسواری در یکگروه کلی وسایل نقلیه سنگین پرداخته شده است.