سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین غضنفری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مهدی بشیری – دانشیار دانشگاه شاهد
داوود قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

در این مقاله یک روش ابتکاری ساده و در عین حال کارآمد، برای حل مساله مکانیابی پوشش کامل و مساله مکانیابی پوشش ماکزیمم معرفی می شود. این روش ابتکاری، بدون نیاز به حل یک مدل برنامه ریزی ریاضی، قادر به حل مسایل پوشش، می باشد.ابتدا روش های متداول فعلی در حل این مسایل به اجمال، بیان می شوند وسپس روش پیشنهادی معرفی و تشریح می شود. با حل مثال های مختلف، عملکرد روش پیشنهادی، با روشهای مرسوم، مورد مقایسه و ارزیابی، قرار می گیرد. در ادامه، این روش برایبکارگیری در ابعاد بزرگتر مساله، با یک روش ابتکاری دیگر و همچنین رویه فراابتکاری جستجوی ممنوع توسعه داده می شود. درنهایت، با تولید داده های تصادفی، مسایل بیشتری، حل می شود، تا تفاوت روش های مرسوم با روش پیشنهادی، به طور دقیقتری، بررسی شود و درنهایت، با انجام مقایسات، کارآمدی روش ارایه شده از نظر زمان دسترسی به جواب و کیفیت جواب بدست آمده مشخص و بیان می شود. کیفیت راه حل های ناشی از حل مساله پوشش با این روش ها، در اکثر موارد، با راه حل بهینه کلی،یکسان است. در حالی که زمان صرف شده در این روش، بسیار کمتر است. علاوه بر این، نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهند، که مساله پوشش را می توان، بدون نیاز به تنظیم و حل یک مدل برنامه ریزی ریاضی، با دقت بالا و در یک زمان معقول حل کرد. این مزیت، استفاده از این روش را موجه می نماید