سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی جودکی – کارشناس ارشد
احمد رضایی – کارشناس ارشد

چکیده:

تخمین شار گرمای ورودی به دیوارهی داخلی سیلندر حامل جریان سیال داغ از مسایل مهم در حوزهی مسایل تحلیل حرارتی محسوب میشود. در این مقاله از دادهی تجربی که همان توزیع زمانی دما در سطح بیرونی استوانه است، برای محاسبهی تابع شار استفاده شدهاست. بهعبارتی مساله بهصورت معکوس مطرح شدهاست. معادلهی انتقال گرما در یک مقطع عرضی از استوانه استخراج و از روش اختلاف محدود برای حل عددی آن استفاده شدهاست. در نهایت بهکمک الگوریتم ژنتیک، شار گرمای وابسته به زمان برای یک شرایط مشخص بهدست آمدهاست. نتایج بهدستآمده حاکی از دقت کافی و سرعت بالا در رسیدن الگوریتم به پاسخ صحیح است