سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش سیستمهای اطلاعات مکانی ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهنام تشیع – کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اطلاعات مکانی
علی منصوریان – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدسعدی مسگری – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

درحال حاضر الگوریتم های جنرالیزاسیون یا توسط کاربران کنترل می شوند و یا سرعت لازم برای ارایه پردازشهای جنرالیزاسیون برروی وب را ندارند مثلا از روشهای اکتشافی استفاده می کنند با توجه به گستردگی کاربرد اطلاعات شبکه راه ها دراین مطالعه برای اولین بار الگوریتمی توسعه داده شده است که با استخراج اطلاعات بافت شبکه راه و درنظر گرفتن نیازکاربران و مقیاس فرایند جنرالیزاسیون را بصورت کاملا خودکار کنترل می کند عملکرد الگوریتم مذکور مانند مجموعه ای از عملگرهای جنرالیزاسیون مدل و کارتوگرافیکی می باشد همچنین یک معماری سرویس گرا مرکب از سه دسته سرویس برای جنرالیزاسیون اتوماتیک راه ها براساس الگوریتم پیشنهادی طراحی و پیادهس ازی شده است سرویس ها به منظور افزایش انعطاف پذیری و بهبود تعامل پذیری معنایی دسته بندی شدها ند برای هماهنگی میان سرویس ها از زنجیره سازی سرویس ها به دو شیوه مختلف استفاده شده و نقش زنجیره های مختلف سرویس ها درپاسخگویی به نیاز کاربران و کاربردهای مختلف با استفاده از یک نمونه مطالعاتی بررسی گردیده است . استانداردهای Web Processing Service ( (WPS وWeb Feature Service ( WFS بهمنظور ایجاد تعامل پذیری نحوی سرویسهای معماری پیشنهادی مورد استفاده قرارگرفته اند.