سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علیرضا فاتحی مرج – دانشجوی کارشناسی ارشد
ناصر مدیری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

چکیده:

درسالهای اخیر فرایندهایی به شکلهای متنوع و با وجوه متفاوت به منظور پاسخگویی به نیازهای موجود درزمینه تولید نرم افزارهایی امن ایجادشدند درنتیجه تولید متدولوژی های امن ایجاد نرم افزار ارزیابی آنها برای انتخاب یک متدولوژی دریک پروژه خاص دشوار شده است با توجه به این نیاز وجودچارچوبی برای ارزیابی و اندازه گیری متدولوژی ها نقش مهمی ایفا می کند ارزیابی باید پارامترهای مختلف پروژه تولید نرم افزاررا لحاظ کرده و به شباهت و تفاوت ها ویژگیها و کاربردمتدولوژی ها دردسترس توجه کند از این رو نیاز به معیارهایی وجود دارد که این نیازمندی هارا پوشش دهند با وجود تحقیقات انجام شده در تحلیل و ارزیابی متدولوژی های امن تولیدنرم افزار در وجوه مختلف کمبود چارچوبی کلی برای ارزیابی این متدولوژی ها به چشم می خورد دراین مقاله ما چارچوبی گسترده برای ارزیاب یمتدولوژی های امن که وجوه مختلف یک متدولوژی تولید نرم افزار را در بر می گیردارایه نمودها یم این چارچوب نیازهایمدیران پروژه و مهندسان متد را در راستای انتخاب یک متدولوژی امن مناسب را درپروژه مورد نظر مورد توجه قرار خواهد داد.