سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عطیه نیک پی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
سیدعلی ترابی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

دردنیای رقابتی امروز انتخاب مسیرهایی که منجر به بهره برداری شایسته ازمنابع سازمانی شود نقشی مهم و اساسی در موفقیت سازمان ها دارد سازمان ها برای بهبود و پیشرفت نیاز به تعریف برنامه هایی کوتاه مدت با اهداف مشخص تحت عنوان پروژههای بهبود دارنددراین مقاله تلاش شده است باترکیب ابزارهای مناسب دراین زمینه به مدیران کمک شود تا فرایند تصمیم گیری جهت انتخاب پروژه های مناسب را بهبود بخشند درساختارتصمیمگیری پیشنهادی تلاش میشود پروژه های بهبود عملکرد باتوجه به اهداف استراتژیک و محدودیت هایی که سازمان درفرایند انتخاب با آنها روبرو است رتبه بندی و انتخاب شوند دراین راستا ازمدل کارت امتیازی متوازن جهت همسویی این انتخاب با اهداف استراتژیک ازروش فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای وزن دهی معیارهای تصمیمگیری و ازروش پرامتی جهت رتبه بندی گزینه ها با لحاظ کردن محدودیت های عملی درمساله استفاده شده است.