سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احسان افشار – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگ
جواد صادقی – کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، باشگاه پژوهشگران جوا

چکیده:

در این پژوهش یک مدل ریاضی مدیریت موجودی توسط فروشنده در زنجیره تامین دو سطحی بررسی شده است.چنانچه، یک هدف مبنی بر کاهش موجودی کالاها در زنجیره تامین دو سطحی می باشد و هدف دیگر به دنبال کاهشفضای انبار می باشد. همچنین، برای کارایی بیشتر در مسائل دنیای واقعی محدودیت هایی مانند سرمایه در دسترس وتعداد سفارش فراورده ها به مدل افزوده شده است. در این پژوهش کمبودها به صورت پس افت در نظر گرفته می شوند. ازآنجا که مدل به دست آمده از نوع برنامه ریزی عدد صحیح غیرخطی است، با توجه به کمینه سازی دو هدفه مبنی برکاهش هزینه کل موجودی و کاهش فضای انبار، برای یافتن مقدار سفارش فراورده ها و سطح حداکثر کمبود فراورده ها ازالگوریتم شاخه و کران استفاده شده است. در پایان به تحلیل حساسیت پارامترهای مساله همراه با ارایه و حل یک مثالعددی پرداخته شده است.