سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهروز محمودی محمودی – دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزو
احمد صادقی – دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزو

چکیده:

در این پژوهش، یک مدل ریاضی مدیریت موجودی ارایه شده است. چنانچه زنجیره شامل چندخرده فروش و یک فروشندههمراه با یک انبار مرکزی می باشد، همچنین فروشنده با محدودیت سفارش روبرو است. با درنظرگرفتن هدفی که مبنی بر یافتنمقدار سفارش و تعداد ارسال های تامین کننده به توزی عکننده با توجه به کمینه سازی هزینه کل موجودی است برای حلِ مدل،الگوریتم آنیل شبیه سازی شده ارایه می شود. از آنجاییکه مدل به دست آمده از نوع برنام هریزی غیرخطی عددصحیح است، یکالگوریتم تبرید شبیه سازی برای حل ارایه شده است. برای افزایش اثربخشی الگوریتم از روش تاگوچی در طراحی آزمای شهابرای تنظیم پارامتر استفاده شده است که در نهایت با توجه به پارامترهای تنظیم شده یک مثال عددی برای نشان دادن کاراییاستراتژی پیشنهاد شده ارایه م یشود.