سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مریم نخعی پور – کارشناس ارشد رشته مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل و نقل
محمود صفارزاده – دکترای رشته مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل و نقل ، استاد دانشگاه ترب

چکیده:

در این تحقیق سعی بر این است که با بررسی اهمیت و ضرورت قیمتگذاری مناسب پارکینگهای حاشیهای به منظور حمایت از سرمایهگذاری در زمینه ساخت پارکینگهای طبقاتی، یک روش مناسب قیمتگذاری پیشنهاد گردد، بهگونهای که پارک حاشیهای از قیمت بالاتری نسبت به قضاهای پارکغیرحاشیهای برخوردار باشد و تمایل افراد به استفاده از پارکینگهای غیرحاشیهای افزایشیابد. در این مقاله، ابتدا عوامل مؤثر در قیمتگذاری فضاهای پارک حاشیهای با روش نظرسنجی مورد شناسایی قرار گرفته و به دو دسته عوامل کنترلی و عوامل مستقیم تقسیم گردیدند. عوامل کنترلی، به منظور تضمین اقتصادی بودن سرمایهگذاری در زمینه پارکینگ و عوامل مستقیم جهت برآورد قیمت یک فضای پارک حاشیهای در نظر گرفته شد. در محاسبه وزن ضرایب عوامل مستقیم، روش تحلیل سلسله مراتبی مورداستفاده قرار گرفت. در مرحله بعد، یکمدل رفتاری در قبال تغییرات قیمت و نیز یکفرآیند تکراری بر مبنای آن به منظور تعیین قیمت مناسب فضاهای پارک ساخته شد. به طور خلاصه، روش نظرسنجی در تعیینپارامترهای مدل، روش تحلیل سلسله مراتبی در تعیین وزن پارامترها و مدل رفتاری، جهت تعیین تغییرات قیمت مورد استفاده قرار گرفت، که پس از تکرار فرآیند بین مدل اولیه و مدل رفتاری، قیمت نهایی فضایپارکتعیین گردید. در نتیجه، با استفاده از مدل توسعه یافته در این پژوهش میتوان قیمت نهایی فضای پارک حاشیهای را بر اساس پارامترهای مدل به نحوی تعیین نمود که سرمایهگذاری جهت ساخت پارکینگهای غیرحاشیهای جهتازدیاد ظرفیت معابر اقتصادی و مقرون به مصرفه باشد