سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد صالحی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ، ساری،ایران
سیدعبدا… خاوری – کارشناس ارشد فنی و حرفه ای استان مازندران
محمدرضا صادقی – کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکاء ، ،نکاء،ایران

چکیده:

هدف از این پژوهش ارائه مدل عملی به منظور پیاده سازی مدیریت دانش و تاثیر آن بر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران می باشد. برای رسیدن به هدف از شیوه ی تحقیق توصیفی استفاده شد. در بخش اول با استفاده از شیوه مطالعات اسنادی مدلی جهت پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه ها ارایه شد. و سپس برای مشخص ساختن اثرات آن از پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن تایید و اعتبار آن بر ۰ است مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری ۹۱ نفر شامل روساء و معاونین / اساس روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ) به میزان ۸۵ دانشگاه می باشد که همگی در این طرح تحقیق شرکت نمودند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به کمک آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون ناپارامتریک بینم) استفاده شده است و بیانگر آن است که مولفه های رسالت دانشگاه، فرهنگ دانشگاهی، مدیریت سازمان، نظام پذیرش دانشگاه، منابع انسانی، فناوری اطلاعات عواملی هستند که تعیین کننده زیر ساخت مدیریت دانش در دانشگاه آزاد هستند و به عبارت دیگر توسط این مولفه ها می توان مدیریت دانش را در دانشگاه به کار گرفت. همچنین یافته های پژوهش گواه آن هستند که در صورت به کار گیری مدیریت دانش اعتماد در سازمان بالارفته، ارتباطات موثرتر، فرهنگ کار گروهی غنی تر، حیطه مسؤولیتها شفاف تر، اعتماد به نفس بیشتر، سازمان انعطاف پذیرتر، فرایند های اداری علمی تر و اخلاق حرفه ای افزایش می یابد