سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بهروز محمودی –
احمد صادقی –
اسماعیل مهدی زاده –

چکیده:

دراین پژوهش یک مدل مدیریت موجودی با توجه به رویکرد مدیریت موجودی توسط فروشنده درزنجیره تامین سه سطحی بررسی می شود چنانچه زنجیره شامل چند خرده فروش و یک فروشنده همراه با یک انبار مرکزی می باشد همچنین فروشنده با محدودیت سفارش روبرو است از آنجایی که مدل به دست آمده از نوع برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح است یک الگوریتم ژنتیک برای حل ارایه شده است برای افزایش اثربخشی الگوریتم از روش تاگوچی درطراحی آزمایشها برای تنظیم پارامتراستفاده شده است که درنهایت با توجه به پارامترهای تنظیم شده یک مثال عددی برای نشان دادن کارایی استراتژی پیشنهاد شده ارایه می شود.