سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد صادقی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، گروه مهندسی صنایع، قزوین،
جواد صادقی – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، گروه مهندسی صنایع، قزوین،
سمیه مولایی – گروه علوم کامپیوتر، دانشکده ی علوم ریاضی، دانشگاه تربیت مدرس،
محمد سعیدی مهرآباد – دپارتمان مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت تهران، ایران

چکیده:

در این پژوهش، یک مدل ریاضی مدیریت توزیع فراورده های کشاورزی ارایه شده است که سودمندی روش نسبت به رویکرد سنتی کنترل موجودی بررسی می شود. دو محدودیت فضای انبار و بودجه نقش مهم یدر سامانه های موجودی دارند ازاین رو با افزودن ای ندو محدودیت و درنظرگرفتن عددصحیح بودن متغیر های تصمیم، مدلی از نوع برنامه ریزی غیرخطی عددصحیح به دست می آید و با درنظرگرفتن هدفی که مبنی بر یافتن مقدار سفارش و تعداد ارسال های تامین کننده به توزیع کننده با توجه به کمینه سازی هزینه کل موجودی است برای حلِ مدل، الگوریتم شاخه و کران ارایه می شود. از آنجاییکه پارامترهای مدل قطعی در نظر گرفته شده است تحلیل حساسیت ضرورت پیدا میکند که در نهایت با ارایه یک مثال عددی به تحلیل حساسیت جهت بررسی نقش پارامترها در پاسخ نهایی پرداخته می شود