سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فاطمه فروزانفر – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی -وا
رضا توکلی مقدم – استاد گروه مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهرا

چکیده:

این مقاله، مسأله طراحی شبکه تک منبعی را برای یک زنجیره تامین سه سطحی شامل چند کارخانه، مراکز توزیع وخرده فروشها با تقاضای نامعین مشتری مورد بررسی قرار میگیرد که در قالب یک مدل دو هدفه برنامه ریزی عدد صحیحغیر خطی فرموله میشود. در این مدل ریاضی پیشنهادی، وجود موجودی در مراکز توزیع، چندین گزینه در دسترس برای حمل و نقل بین سطوح و تقاضای نامعین مشتری که از توزیع نرمال تبعیت می کند را بطور همزمان در نظر می گیرد. هدفاینمدل، تعیین چگونگی تخصیص خرده فروشها به مراکز توزیع و مراکز توزیع به کارخانهها، مشخص نمودن حالت حمل و نقل و مقدار کالای حمل شده بین آنها و تصمیمات مکان یابی مراکز توزیع میباشد به نحوی که مجموع هزینههای سیستم و زمان حمل و نقل از کارخانهها به مشتری کمینه گردد. در انتها برای حل مسأله مورد نظر، از نرم افزارLingo استفاده میشود و سپس نتایج محاسباتی اراده میگردد..