سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حمید بهبهانی – استاد، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدعلی محمودزادگان – کارشناس ارشد راه و ترابری، دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این تحقیق با تعریف یک برنامهی ارزیابی تحت عنوان برنامه ارزیابی تجهیزات کنترل ترافیک یا EPTCD1 علایم و تجهیزات کنترل ترافیک در سطح معابر شهری مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد.در این برنامه ابتدا با استفاده از برداشت میدانی، میزان همخوانی علایم ترافیکی با ضوابط استاندارد سنجیده شده و درصد رد یا قبول هر دسته تعیین میشود. برای تعیین اهمیت و ارجحیت نسبی دستههای مختلف تجهیزات کنترل ترافیک از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی که متکی بر نظرسنجی و مقایسه زوجی پارامترهاست استفاده گردید. بدین ترتیب با داشتن ضرایب اهمیت علایم مختلف کنترل ترافیک و نیزمیزان امتیاز کسب شده در برداشت میدانی، مدلی ریاضی برای اولویت بندی تعمیر و نگهداری هر دسته در سطح پروژه، بر اساسبدترین وضعیت و بالاترین اهمیت، ارایه میشود. همچنین برای تعیین مدلی در سطحشبکه که قادر باشد بین پروژههای مختلف و اولویتهای گزینه کاری در آنها، براساس بودجه محدود دردسترس، انتخاب بهینه را انجام دهد، از روش به حداکثر رساندن ارزش خالصفعلی( NPV استفاده شد. بدین ترتیب در این برنامهی ارزیابی، ضمن برداشت میدانی و تخمین وضعیت تجهیزات کنترل ترافیک، مدلهایی برای اولویت بندی تعمیر و نگهداری این تجهیزات در سطح پروژه و شبکه ارایه گردید.