سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

افسانه زمانی مقدم –

چکیده:

هدف پژوهش حاضر ارایه چارچوب مناسب برای تربیت مدیران کارآمد در بخش تعاون کشور با تکیه بر سه جنبه آموزش، پژوهش و ترویج می باشد روش تحقیق توصیفی پیمایشی، جامعه پژوهش کلیه مدیران بخش تعاونی در سهسطح ارشد وزارتخانه میانی اتاقهای تعاون و اتحادیه ها و اجرایی مدیران عامل شرکتهای تعاونی بوده نمونه آماری ۲۰۰ نفر از مدیران سطوح سهگانه ذکر شده بودند که به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شدها ست پرسشنامهمذکور در سه حیطه آموزش پژوهش و ترویج دارای ۳۰ شاخص مرتبط و در مدیریت کارآمد با ۶ مولفه اصلی طراحی شد ۶ مولفه اصلی بدست آمده از پژوهش در زمینه مدیریت کارآمد عبارتند از: مدیریتمشارکتی، توسعه منابع انسانی، توانمندسازی فناوری اطلاعات و ارتباطات، یادگیری سازمانی و کارآفرینی را که به عنوان محورهای اصلی تربیت مدیران کارآمد انتخاب و با استفاده از آمار توصیفی و اتنباطی فاصله وضع موجود و مطلوب این مولفه ها از دید مدیران سطوح سه گانه برآورد وازطریق تحلیل عاملی اولویت بندی آنها نیز انجام شد.نتایج یافته ها نشان داد که بین وضع موجود و مطلوب از نظر مدیران تفاوت معنادار وجود دارد سپس با توجه به یافته های فوق برای ارتقا و اصلاح نظام آموزش پژوهش و ترویج و با عنایت به برنامه های بلندمدت میان مدت وکوتاه مدت توسعه و سند چشم انداز مفاهیم اصلی و سازوکارهای مناسب با آنها در قالب یک چارچوب ادراکی طراحی و پیشنهاد گردیده است پژوهشگر جهت تعییندرجه تناسب این چارچوب ادراکی از نظر ارزشمند ۲۷ نفر ازمتخصصان خبره امر بهره مند گردید که درجه تناسب درمجموع نمره ۹۷ از ۱۰۰ برآورد شده است.