سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عبدالرضا رضایی ارجرودی – کارشناس ارشد پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری
محمود عامری – رئیس پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری

چکیده:

بخش حمل و نقل ریلی به عنوان یکی از شیوه های حمل و نقل انبوه درکنار امتیازات ارزنده ای مانند صرفه جویی های اقتصادی درمصرف سوخت کاهش آلودگی هوا و نزدیکشدن به استانداردهایمحیطی با توجه به افزایش قیمت سوخت درآینده و توجه موکد جهانی به حفظ محیط زیست اهمیت این بخش از حمل و نقل را فزونی داده و تداوم و توسعه بخش حمل و نقل ریلی را درکشور بهدنبال داشته است دراین مقاله نقش سرمایه بررشد اقتصادی بخش حمل و نقل ریلی کشور مورد بررسی قرارمیگردد نتایج حاصل از تخمین مدل نشانمیدهد که دربلندمدت موجودی سرمایه اثر مثبتی بررشد اقتصادی بخش حمل و نقل ریلی کشور دارد همچنین چگونگی تغییرات متغیر سرمایه بررشد اقتصادی بخش حمل و نقل ریلی کشور با روش تجزیه خطای پیش بینی مورد بررسی قرارگرفته است.