سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

بابک راهنورد – رئیس تشکیلات و آموزش شرکت مترو تهران

چکیده:

پیشرفتهای تکنولوژی اخیر درکشورهای مختلف بویژه کشورهای تازه صنعتی شده بطور گسترده مرهون انتقال تکنولوژی مناسب توسطاین کشورها درسطوحمختلف می باشد با این وجود فرایند انتقال تکنولوژی در شرایط کنونی فرایندی بسیار پیچیده بوده و موفقیت آن وابسته به میزان هماهنگی با اهداف سیاسی اقتصادی اجتماعیو محیطی کشورها است امروزه مباحث مربوط به انتقال دانش فنی همراه با سخت افزار تجهیزات اهمیت شایانی پیدا کرده است بطوریکه کشورها بدنبال افزایش توانمندی همه جانبه درزمینه تکنولوژی های انتقال یافته می باشند یکی از جنبه های مهم آن نگهداری و تعمیرات است این پژوهش با هدف تعیین سطح توانمندی تکنولوژیکی و بررسی نقش نگهداریو تعمیرات درانتقال تکنولوژی اثربخش مناسب و بومی سازی این صنعت با رویکرد تاثیر عوامل اصلی نت تدوین شدها ست بدین منظور پس از بررسی مدلهای مختلف و مطرح موجوددر زیمنه روشهای مناسب انتقال تکنولوژی اثربخشتعدادی از تئوریها و مدلهای فرایند نگهداری و تعمیرات تجهیزات جهت ارایه راهکارها مناسب به عنوان اساس تدوین پرسشنامه انتخاب شدند که با استفاده از پرسشنامه عواملی اصلی نت که در انتقال تکنولوژی مناسب موثر هستند ا ستخراج گردید و درنهایت تاثیر آنها برانتقال تکنولوژی مناسب بررسی و شناسایی شد که درنهایت مدل جامعی نیز دراین خصوص پیشنهاد خواهد می گردد