سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدفرشاد هاشمی رضوانی – کارشناس ارشد سازه
نویدرضا ابراهیمی یکتا – کارشناس خط و سازه های ریلی

چکیده:

دراین مقاله مدل برنامه ریزی تعمی رو نگهداری ارایه شده که قادر به تعیین فعالیت نگهداری کارآمد و بهینه از میان عملیات زیرکوبی تعویض تراورس و تعویض ریل می باشد مهمترین خصوصیاتمدل ارایه شده عدم وابستگی آن به فراوانی داده های ثبت شده است اهمیت این موضوع درآنجاست که اکثر سیستمهای موجود برای یک شبکه ریلی و اجزای خط خاصی طراحی شدها ند و کاربرد صحیح انها محدود به اطلاعاتی است که از آن شبکه بهدست آمدهاست علاوه بر این درمدل ارایه شده دراین تحقیق تاثیر همزمان چندتابع نگهداری برهزینه کل مورد بررسی قرارگرفته اهست که با توجه به آن می توان سطوح مناسب انجام فعالیت تعمیر و نگهداری برحسب شرایط مختلف خرابی تعیین نمود. با بکارگیری مدل ارایه شده جهت بررسی هزینه نگهداری در بلاک درود-قارون از محور اراک اهواز ملاحظه گردید که با به کارگیری حد بهینه جهت انجام عملیات تعمیر و نگهداری می توان در هزینه های نگهداری به میزان ۶ درصد و درهزینه های عملیات شبکه به میزان ۶۰% صرفه جویی نمود.