سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدحسن بهمنی – پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
مجتبی ابوالفضلی – پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
سعید افشارنیا – پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
محمدصادق قاضی زاده – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

از زمان مطرح شدن نام خودروهای برقی گمانه زن یهای فراوانی در ارتباط با قابلی تهای آنها در ارایه خدمات مختلف به شبک ههای قدرت صورت گرفته است. عمد هترین این خدمات شامل تزریق انرژی ذخیره شده در باتری به شبکه و ارایه خدمات جانبی به سیست مهای قدرت تجدید ساختار یافته میباشد. به دلیل ماهیت ناشناخته این خودروها، بیشتر مطالعات در فضای کیفی و بر پایه حدس و گمان صورت پذیرفته است. در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از توانایی زنجیر هی مارکوف در مدل کردن سیست مهای تصادفی، چارچوب جدیدی برای مطالعه و بررسی رفتار جمعی این خودروها از منظر شبک ههای قدرت ارایه شود. نتایج حاصل از مدل ارایه شده اطلاعات ارزشمندی را در راستای مدیریت وکنترل این خودروها در سیست مهای قدرت آینده در دسترس قرار م یدهد. در این مقاله میزان بار القا شده به شبکه در اثر شارژ خودروها مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است.