سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابوالفضل کاظمی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، دانشکده مهندسی صنایع قزوی
فاطمه کنگی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، دانشکده مهن

چکیده:

امروزه یکپارچه نمودن برنامه ریزی تولید و توزیع در زنجیره های تامین از مهمترین عوامل صرفه جویی های اقتصادی و عملکرد مطلوب در بازار رقابتی محصوب می گردد. در واقع، یکپارچه سازی برنامه های تولید و توزیع رویکردی موثر در راستای بهبود سطح خدمت و کاهش هزینه ها در زنجیره های تامین می باشد. در این تحقیق یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط به منظور یکپارچه سازی برنامه تولید و توزیع در یک زنجیره تامین ارایه می شود. هدف در نظر گرفته شده در این مدل کمینه سازی هزینه های حمل ونقل از طریق استفاده از تخفیفات قیمتی ارایه شده توسط شرکت های ثالث حمل و نقل (third-party logistics providers) می باشد. به دلیل پیچیدگی مسئله ارایه شده در ابعاد بزرگ و اثبات NP-hard بودن آن در ادبیات، از الگوریتم ژنتیک (Genetic algorithm) و الگوریتم شبیه سازی تبرید (Simulate annealing algorithm) به عنوان دو الگوریتم فراابتکاری به منظور حل مدل پیشنهادی استفاده شده است. سپس عملکرد مناسب الگوریتم های فرا ابتکاری توسعه یافته در حل مسایل با ابعاد مختلف نشان داده و در نهایت نتایج بدست آمده از اجرای این الگوریتم ها مورد مقایسه قرار گرفته اند.