سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

راضیه قیاسی – گروه فناوری اطلاعات دانشگاه قم
ملیحه باقری دهنوی – گروه فناوری اطلاعات دانشگاه قم
بهروز مینایی – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

دردنیای رقابتی امروز حرکت به سوی مشتری مداری همراه با افزایش دسترسی به داده های تراکنشی مشتریاننیاز به شناخت مشتریان وفادار و تخمین ارزش عم رمشتری را امری ضروری ساخته است از آنجا که آگاهی از ارزش مشتری اطلاعات هدفمندی را برای بازار شخصی سازی فراهم می کنداجرای استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری به سازمان ها کمک می کند تا مشتریان را شناسایی و بخش بندی نموده و با ایجاد روابط طولانی مدت با مشتریان ارزش عمر مشتری در سازمان را به حداکثر برسانند تکنیکهای داده کاوی ابزار قدرتمندی برای این منظور به شمار می روند هدف این مقاله بخش بندی مشتریان با استفاده از تکنیک RFM و الگوریتم های خوشه بندی با درنظر گرفتن ارزش مشتری برای تعیین مشتریان وفادار و سودآور و همچنین استفاده از الگوریتم های دسته بندی برای کا وش قوانین جهت کمک به سازمان دراجرای مدیر یتی ارتباط با مشتری موثر میباشد دراین مقاله سعی شدها ست ترکیبی ازویژگیهای رفتاری و ویژگیهای جمعیت شناسی افراد برای تخمین وفاداری به کارگرفته شود.