سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کاوه محمد سیروس – استادیار دانشکده مهندسی صنایع -دانشگاه امیرکبیر
فریبا ریاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

در انجا که در شرایط جدید ساخت و تولید تاکید بسیاری بر کیفیت -تحویل به موقع -کاهش هزینه ها-انعطاف پذیری و نواوری شده است.لذا در این مقاله مدلی برای اندازه گیری و ارزیابی عملکرد طراحی شده و به طور موردی به اجرا در آمده است که تواما عملکرد را از سه جنبه:ساخت در مقیاس جهانی -مدیریت زنجیره تامین و ذینفعان سازمان اندازه گیری و ارزیابی می کند مدل پیشنهادی به منزله محکی مبین وضعیت شرکت درمدیریت زنجیره تامین و جایگاه شرکت دردستیابی به تعالی ساخت درمقایسه با سیستمهای ساخت و تولید در مقیاس جهانی و آمادگی شرکت برای تولید درسطح جهانی را نشان میدهد.