سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابوالفضل کاظمی – عضو هیئت علمی گروه علمی مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی
زهرا امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی صنایع

چکیده:

مدیران همواره با تصمیماتی که اتخاذ می کنند مورد ارزیابی قرارمیگیرند درتصمیم گیری های چندمعیاره کلاسیک تاثیر عوامل مختلف درتصمیم گیری با استفاده ازمفاهیم ریاضی محاسبه می شود اما بیان بسیاری عوامل با منطق ریاضیات کلاسیک امکان پذیر نیست از طرفدیگر همیشه دردنیای واقعی عدم قطعیت وجود داشته و شرایط نامطمئن همواره در مراحل مختلف مطالعه و بررسی یک مسئله وجود دارد بنابراین دربسیاری از موارد تمام یا قسمتی از داده های یک مسئله تصمیم گیری چندمعیاره خاکستری هستند دراین مقاله مسئله انتخاب عضو هیئت علمی به عنوان یک نمونه کاربردی ارایه شده است و با استفاده از روش تئوری خاکستری درجه امکان خاکستری مورد تحلیل قرارمیگیرد نتایج حاصل شده از روش پیشنهادی با نتایجی بدست آمده از روش TOPSIS-FUZZY مقایسه شده و نتایج یکسانی حاصل شده است.