سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۳۵

نویسنده(ها):

جواد باقری نژاد – دانشجوی فوق لیسانس دانشگاه تهران
محسن صادق عمل نیک – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

موضوع برون سپاری بخشهای مختلفی از فعالیت های کلیدی درزنجیره های تامین دردهه اخیر مورد توجه بسیاری از سازمان های تولیدی و خدماتی درسطح دنیا قرارگرفته است شرکت های خدمات لجستیک طرف سوم یا به اختصار ۳PL به شرکت هایی گفته می شود که سازمان های تولیدی یا خدماتی بخشی یا کل امور لجستیکی زنجیره تامن خود را به انها برون سپاری می کنند یکی از ملاحظات مهم درموضوع شرکت های لجستیک طرف سوم انتخاب گزینه مناسب برای همکاری و برون سپاری فعالیت های لجستیکی شرکت ها می باشد و از این رو جهت انتخاب مناسب یک گزینه از میان گزینه های موجود برای برون سپاری فعالیت های لجستیکی باید فرایند مناسب و جامعی دراین خصوص تهیه شود دراین تحقیق مدلی پیشنهاد شده است که با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP و با استفاده از روش Electre بتوانیم مناسب ترین گزینه را از میان گزینه های موردنظر برای شرکت های لجستیکی طرف سوم را انتخاب کنیم دراین راه پس از شناسایی معیارهای قابل استفاده با استفاده ازروش دلفی و دردو مرحله پرسشنامه هایی تهیه و برای نخبگان و فعالین انی حوزه ارسال شد و درنهایت وزن معیارهای مورد استفاده دراین مدل تعیین شد.