سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عبدالمجید مصلح – دانشگاه خلیج فارس بوشهر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
فرید سعیدی –
سمانه رئیسی نافچی –

چکیده:

تجاری سازی موفقیت امیزی نوآوریهای فناورانه نشانگر موتورپرتوان رشد اقتصادی و خلق ثروت اجتماعی است دستیابی به مزیت رقابتی توسعه صادرات محصولات غیرنفتی تولید محصولات با فناوری پیشرفته و بازارسازی و تجاری سازی آنها جز درسایه توجه به کارافرینیهیا مبتنی برفناوری نوآوری که از آن به فن آفرینی یاد می شود ممکن نخواهد بود هدف ازاین مقاله بررسی مفهوم فن آفرینی مطالعات انجام شده دراین زمینه و درنهایت ارایه مدلی به منظور توسعه فن آفرینی درشرکت ها یدانش بنیان یا فناوری محور ایرانی می باشد به همین منظور و براساس مرور ادبیات نظری پژوهش عوامل تاثیر گذار برتوسعه فن آفرینی به ۹ دسته کلی شام لدولت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مراکز رشد و پارک های علم و فناوری شرکت ها و موسسات داخلی شرکت ها و موسسات فراملی شرایط محلی کارافرینان فناورانه مشاوران و سرمایه گذاران و شرکت های دانش بنیان یا فناوری محور تقسیم گردیدند که هریک ازاین مجموعه عوامل خود شامل عوامل کوچکتر و زیرمجموعه هایی هستند که درواقع بیانگر نقش آنها درجریان توسعه کارافرینی مبتنی برنواوری و فناوری و نیزخلق محصولات با فناوری پیشرفته است.