سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مرتضی اسدامرجی – کارشناس ارشد راه و ترابری و پژوهشگر پژوهشکده حمل و نقل طراحان پارسه
امیر رسولی – دانشجوی کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه آزاد اسلامی واحد ت
نغمه رسولی – کارشناس ارشد شرکتمهندسین مشاور رهروان عمران

چکیده:

یکی از مهمترین و اساسیترین آمار مورد نیاز به منظور ساماندهی مدیریت ترافیک، نظم بخشی به جادهها و بهبود عملکرد ارگانهای مرتبط با امور حمل و نقل ودیگر ارگانها، اطلاعات مربوط به تردد انواع وسایل نقلیه عبوری در محور میباشد. روشهای مختلف آمارگیری در کشورهای مختلف دنیا از دهها سال قبل بهکارگرفته شده که از بین آنها می توان آمارگیری مکانیکی، آمارگیری بصری و دستی، آمارگیری وسیله نقلیه متحرک و روشهای عکسبرداری را نام برد. امروز بیشتر آمارگیریها بر مبنای روش ترددشماری مکانیکی که با نصب دستگاههای مخصوص در نقاط مختلف جادهها همراه است، میباشد.ترددشماری در محورهای برونشهری در نقاط مختلف انجام میپذیرد اما برای تدقیق مطالعات و ارایه راهکارهای مدیریتی مناسب، جادهها به قطعات مختلف تقسیم میگردد که با توجه به شرایط و خصوصیاتاین قطعات در هریک تردد متفاوتی وجود دارد. قطعهبندی در نقاط مختلف دنیا با توجه به پارامترهایی از قبیل وجود دسترسیها، مراکز جذب و تولید سفر، سیستمهای حمل و نقل عمومی و سایر پارامترها انجاممیپذیرد. در پزوهش پیشرو با توجه به این پارامترها علاوه بر ارایه روند اجرایی قطعهبندی در راههای برونشهری، محور کرج- چالوس قطعهبندی میگردد و نتایج تردد هریک از قطعات که با استفاده ازترددشمارهایNC-97آمارگیری شده استمقایسه میگردد.