سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

یلدا محسن زاده – کارشناس ارشد پژوهشکده امنیت مرکز تحقیقاتمخابرات ایران تهران
نسرین تاج نیشابوری – کارشناس ارشد مرک زتحقیقات مخابرات ایران
محمد حسام تدین – استادیار مرکز تحقیقات مخابرات ایران

چکیده:

یکی از عوامل اصلی موفقیت درانجام مطالعات فنی درحوزههای امنیت مطالعه تطبیقی و بررسی فعالیت مشابه سایر کشورها و آشنایی با طرحهای مرتبط موفق و غیرموفق انجام گرفته دراین زمینه درآن کشورها است بعد از شناسایی فعالیت ها و طرح ها باید اقدامات و طرح های موفق قابل تطبیق با توجه به زیرساختهای موجود در کشور انتخاب شوند لذا دقت درانتخاب کشورهای مورد مطالعه از اصلی ترین اقداماتی استکه باید براساس شاخصهای معین انجام پذیرد متاسفانه بسیاری از این انتخاب ها براساس شاخصهای سلیقه ای و دیدگاه ها و سیاست های مقطعی و ناپایدار صورت میگیرد که این امر موجب عدم بهره برداری درست از اطلاعات می گردد این مقاله سعی دارد شاخصهای مشخص و کلی را که دراکثر مطالعات فنی امنیتی مورد توجه قرار میگیرد درقالب شاخصهای الگو برداری معرفی کرده و سپس با ارایه یک مثال درحوزه تدوین یک نظام امنیتی به تشریح مدل پیشنهادی جهت الگوبرداری بپردازد.