سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسنعلی آقاجانی – دانشگاه مازندران، بابلسر، گروه مدیریت، بابلسر، ایران
سدی فاضل موسوی – دانشگاه تریبت مدرس، گروه مدیریت، تهران، ایران
هادی درگاهی – دانشگاه مازندران، بابلسر، گروه مدیریت، قائمشهر، ایران

چکیده:

یکی از مهمترین دلایل عدمئ موفقیت برنامه های ارزیابی، به روشهای اندزاه گیری و سنجش ارزیابی و استفاده از شیوه های ذهنی ارزیابی کنندگان بر می گردد. این امر تحت تاثیر جهت گیریهای یک جانبه گرایشات نظری دخیل در طراحی نظام ارزیابی عملکرد بوده است، فنون ریاضی روشهایی هستند که اثرات ذهنی را کاسته و به شیوه های عینی متوسل می شوند و در اندازه یگری و سنجش، توانایی تجمیع گرایشات مختلف نظری را دارند از این رو در این پژوهش یک متدولوژی ترکیبی از منطق فازی و تحلیل پوششی داده ا بعد از شناسایی فاکتورهای کلیدی عملکرد برای ارزیابی عملکرد آموزگاران استفاده شد. نتایج حاکی از جامعیت و دقت روش دارد.