سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا گواهی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد دزفول
ستار هاشمی – استادیار دانشگاه شیراز
علیرضا عصاره – دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

افزایش منابع متصل به گرید و فراهم آمدننیروی عظیم محاسباتی کم هزینه همه روزه باعث استقبال بیشتری در استفاده از این محیط می شود با توجه به پویا و ناهمگن بودنمنابع متصل به گرید و پراکندگی این منابع درجغرافیایی پهناور پیدا کردن منبع مورددرخواست یکی از مسائل مهم گرید است دو دسته اصلی روشهای کشف منبع درگرید یعنی روشهای متمرکز و نامتمرکز هرکدام دارای مشکلات مختص خود هستنهد روشهای اخیر ارایه شده ناظر برادغام روشهای فوق می باشندمشکل اساسی دراغلب این روشهای جدید مانند روش سلسله مراتبی درختی سازمان مجازی و … سوق داده شد ن به سمت مشکلات یکی از روشهای متمرکز و یاغیرمتمرکز میباشد به عنوانمثال درروشهای درختی همچنان سرورها نقش پایدار و ساختاری دارند و خرابی آنها باعث هزینه سنگین می شود و یا درروشهایی که از بزرگ شدن تدریجی گروه استفاده می کنند مشکلات روشهای نامتمرکز یعنی انتشار بی هدف پیامهای بسیار و عدم میرایی مناسب پیام همچنان فاکتور نگران کنندها ی است. این مقاله روش جدیدی را برپایه گروه بندی پویای گره ها پیشنهاد می کند دراین روش گروه های مستقلی از گره ها تشکیل میشود هرگروه دارای یک سرور جهت مدیریت منابع داخل گروه است و سرور گروه با شناسایی گره های مرزی گروه سرویس یافتن سرورگروه های اطراف را برای ارتباط با دیگر گروه ها روی انها فراخوانی می نماید.