سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا مردی ممقانی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف تهران
سیدمحمدحسن جوادزاده –
خشایار مهرانی –
فروهر فرزانه –

چکیده:

دراین مقاله نشان داده شده است که می توان خط انتقال با غیریکنواختی زیرطول موج را با خط انتقال یکنواختی با امپدانس مشخصه موثر معادل کرد که برمبنای مدل پارامترهای توزیع شده مداری و استفاده از تقریب شبه ایستا فرمول بسته ای برای این امپدانس موثر ارایه شده است همچنین با ساخت و اندازه گیری دو نمونه خط انتقال غیریکنواخت NUTL) درستی این ادعا اثبات و با مقایسه این مدل با مدل متداول میانگین گیری از امپدانس مشخصه دقت بهتر این مدل تایید شده است همچنین نشان داده ایم که این تقریب برای طول خطهای بزرگتر با دوره تناوب تغییرات مشابه نیز صدق می کند به علاوه برهمین مبنا روشی تحلیلی برای آنالیز خطوط انتقال غیریکنواخت درحالت کلی ارایه شده که با ساخت و اندازه گیری یک نمونه دیگر NUTL صحت این روش تحلیلی برای خطوط مایکرواستریپ مورد تایید قرارگرفته است.