سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

خسرو قادی پاشا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تهران
احمد فراهی – رئیس گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
حسین شیرازی – مدیرگروه کامپیوتردانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

استفاده از دانش رنگ و شکل در بسیاری از سیستمهای بازیابی مبتنی بر محتوای تصویر مورد استفاده قرارگرفته اند دراین مقاله با استفاده از سه ویژگی هیستوگرام محلی رنگ هیستوگرام جهت لبه و تبدیل فوریه – ملین یک مدل برای بازیابی مبتنی بر محتوی تصویر ارایه شده است این مدل نسبت به دوران بزرگنمایی و انتقال مقاوم بوده و ازدقت مناسبی نیز برخوردار است مدل پیشنهادی با مدل SIMPLICITY و مدل پیشنهادی در مرجع ۱ مقایسه شده و نتایج حاصل از آن نشان از بهبود نسبی دقت بازیابی تصویر درم دل پیشنهادی دارد.