سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد دهقانی – دانش آموخته مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیامک طالبی – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

دراین مقاله ما روشی بهبودیافته براساس گیرنده های ML برای نهان نگاری درتصویر ارایه خواهیم کرد که درمقایسه با روشهایمشابه دارای مقاومت بیشتر دربرابر حملات رایج با طول داده درج شده برابر است درج نشانه درضرایب فرکانس پایین تبدیل موجک بلوکهای شلوغ بلوکهایی که اطلاعات بیشتری دارند صورت میپذیرند دراستخراج نشانه با کنترل ضرایب به گونه ای که بیشترین کیفیت درمقایسه با روشهای قبلی حاصل گردد قادرخواهیم بود برمبنای گیرنده های ML نشانه را استخراج کنیم عملکرد طرح پیشنهاد شده بررسی شده و صحت نتایج را با شبیه سازی نشان خواهیم داد.