سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدقاسم وتر – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
ادنا حسن زاده – مدرس دانشگاه آزاد مرودشت

چکیده:

بامطالعه زمین لرزه های بوقوع پیوسته درکلیه نقاط جهان درمی یابیم که تفاوت عمده ای درتاثیر زمین لرزه ها درحوزه نزدیک و دور وجود دارد اثرتخریبی زمین لرزه های حوزه نزدیک بسیار بیشتر از زمین لرزه های حوزه دور می باشد اکثر آیین نامه های دنیا براثر حوزه نزدیک را با اعمال ضریبی درمحاسبات درنظر می گیرند درآیین نامه طراحی لرزه ای ایران ضوابط خاصی برای درنظر گرفتن اثرحوزه نزدیک وجود ندارد بنابراین هدف این پژوهش ارایه راهکاری جهت توسعه ضوابط آیین نامه ۲۸۰۰ درمحاسبه برش پایه با تطبیق هرچه بیشاثر زلزله های حوزه نزدیک می باشد بدین منظور مطالعات درسطح وسیعی از نقاط لرزه خیز کشور انجام شده است تحلیل خطر درهریک از ساختگاه ها با رهیافت قطعی و احتمالی درسطوح مختلف انجام پذیرفته است درادامه به منظور توسعه ضوابط محاسبه برش پایه ضریبی تحت عنوان ضریب افزاینده حوزه نزدیک با تکیه برمحاسبات پارامترهای جنبش نیرومند زمین ارایه گردیده است این ضریب افزاینده برای کلیه ساختگاه های مورد مطالعه بدست آمده ودرپایان نیز ضریب برش پایه درحوزه نزدیک محاسبه گردیده است.