سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مرتضی اسدامرجی – کارشناس ارشد راه و ترابری و پژوهشگر پژوهشکده حمل و نقل طراحان پارسه
امیر رسولی – دانشجوی کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه آزاد اسلامی واحد ت

چکیده:

یکی از مهمترین مباحث مربوط به ارتقای سطح ایمنی و امنیت تردد در راهها ایجاد خدمات رفاهی و امدادرسانی در طول شبکه راهها میباشد. در اغلب کشورهای موفق در زمینه ایمنی حمل و نقل جادهای ارایهفعالیتهای امدادرسانی در طول راهها به سه بخش امداد پزشکی، امداد و نجات جادهای و امداد فنی خودرو تقسیمبندی میشود. یکی از مشکلاتی که در طول راههای کشور وجود دارد این است که عملیات امداد بهصورت منظم و سیستماتیک انجام نمیشود و بسیاری از گروههای درگیر در مدیریت امداد وظایف گروههای دیگر را انجام میدهند به همین دلیل روند امدادرسانی در طول راههای کشور بسیار کند میباشد. در واقع نقشسازمانها و ارگانهای مختلف و تعاملات آنها در عملیات امداد نامعلوم میباشد. درصورتیکه ارگانها و سازمانهای درگیر در مدیریت امداد مشخص باشد و الگوی مناسبی در خصوص تعاملات و ارتباطات میان ارگانی در امرمدیریت امداد وجود داشته باشد در نهایت مدیریت حوادث و بحرانها بهبود مییابد. در این پژوهشهدف اصلی ارایه نقشهریکاز سازمانها در مدیریت امداد جادهای و تعریف ارتباطات میان ارگانی و نوع آنها میباشد