سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا زحمتکش – کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
امیر غلامی نژاد – کارشناس مهندسی صنایع

چکیده:

آماده بکاری دستگاه ها و تجهیزات همچنین کاهش ضایعات ناشی از تولید از جمله اهداف اصلی در کسب و کار با رویکرد خدمات فنی در حوزه نگهداری و تعمیرات می باشد تحلیل پیاده سازی و استقرار مدل تصمیم سازی هوشمند براساس تجمیع نظام مند و سیستماتیک اطلاعات منجر به ارتقا فعالیت های نگهداری و تعمیر با رویکردایجاد حداکثری ارزشافزوده درسازمان همچنین ارتقا کمی و کیفی شاخصهای هزینه زمان دامنه کیفیت و افزایش طول عمر مفید دستگاه ها و تجهیزات خواهد شد که مبنای ارتقا اثربخشی و کارایی فعالیت ها درفرایندهای سازمان می گردد درمدل ارایه شده ضمن تجمیع نظام مند و سیستماتیک دامنه اطلاعات ۴M عوامل انسانی عوامل مرتبط با ماشین آلات عوامل مربوط به مواد اولیه و عوامل مربوط به روشکار دامنه اطلاعاتی ۴M عوامل سیستمی و برنامه ریزی عوامل کارکنان عوامل سیاستگذاری و خط مشی سازمان دامنه اطلاعات ۴S عوامل محیطی عوامل تامین کننده عوامل سیستم و عوامل مهارت ها امکان شناسایی نقاطی که از مسیر صحیح و شرایط استاندارد مبتنی برتحلیل وضع مطلوب خارج شده اند و ارایه راهکارهایی برای دستیابی به شرایط مطلوب امکان پذیرخواهد بود که امکان تحلیل کیفی و پایش کمی برنامه ریزی استراتژی سازمان را امکان پذیر می نماید.