سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

ماشااله حسین زاده –
ذبیح اله رضایی – دانشگاه های پیام نوراستان فارس

چکیده:

سرمایه اجتماعی ازمفاهیم نسبتا نوینی است که امروزه دربررسیهای اقتصادی و اجتماعیدرسطوح مختلف سازمانی منطقه ای و ملی مطرح می باشد امروزه سرمایه اجتماعی نقشی بسیارمهمتر ازسرمایه فیزیکی مالی و انسانی درجوامع ایفا می کند درغیاب سرمایه اجتماعی دربهره گیری ازسایر منابع اثربخشی و کارای یکمتری حاصل خواهد شد از این روسرمایه اجتماعی به عنوان یک سرمایه محوری برای دستیابی به رشد تولید و اقتصاد محسوب میشود و بویژه درسال تولید ملی حمایت ازکار وسرمایه ایرانی ضرورت توجه به این نوع ازسرمایه و تبیین نقش آن دررشد تولید و اقتصادملی اهمیت مضاعفی می یابد دراین مقاله ضمن توضیح انواع مختلف سرمایه مفهوم ویژگیها و مولفه های سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرارمیگیرد سپس جنبه های مختلف تاثیر سرمایه اجتماعی بررشد تولید و اقتصادملی شناسایی و درقالب مدلی ارایه میشود درادامه با داده های جمع آوری شده ازمطالعات میدانی به ازمون مدل و بررسی میزان تاثیرات پرداخته میشود درپایان با توجه به تحقیق پیشنهادهایی ارایه میشود.