سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

زکیه حسن زاده –
احمد میرآبادی – استادیار دانشگاه علم و صنعت
مهدی کارگهی – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

سیستم کنترل قطار یک سیستم بیدرنگ با محدودیت های زمانی سخت است که درآن رسیدن به فرجه موضوعی حیاتی می باشد دریک سیستم بلاک متحرک مثل سیستم ERTMS/ETCS سطح ۳ فرمانهای کنترل و نظارت بین قطار و مرکز کنترل باید به موقع انجام گرفته و از دست دادن حتی یک فرجه می تواندمنجر به بروز فاجعهگردد. بکارگیری استراتژی زمان بندی مناسب برای وظایف مشخص از این مساله جلوگیری خواهد کرد در این مقاله بخشی از سیستم ETCS سطح ۳ که شامل یک مرکز RBC و تعدادی قطار درناحیه کنترلش می شود درمحیط سیستمهای بیدرنگ مدل می شود به این صورت که وظایف و پارامترهای آن شناساییمی گردد. این وظایف که رفتار پریودیک و پارامترهای پویا مثل فرجه های متغیر دارند توسط الگوریتم EDF زمان بندی گردیده و با انجام تست برنامه پذیری EDF محدوده ای از تعداد قطارهای قابل کنترل توسط مرکز RBC دریک دوره زمانی تعیین خواهد شد سپس الگوریتم nMAX روش زمان بندی بهبود یافته ای با هدف ماکزیم کردن تعداد قطارهای مجاز تحت کنترل RBC درپریود بعدی ارایه می گردد درانتها نیز بهبود تعداد قطارها به روش nMAX نسبت به الگوریتم EDF بصورت نتایج شبیه سازی نشان داده خواهد شد.