مقاله ارایه یک مدل سینتیکی و مدل سازی واکنش های تصفیه هیدروژنی گازوییل برج تقطیر خلا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در شیمی و مهندسی شیمی ایران از صفحه ۳۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: ارایه یک مدل سینتیکی و مدل سازی واکنش های تصفیه هیدروژنی گازوییل برج تقطیر خلا
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سینتیک
مقاله گوگرد زدایی هیدروژنی
مقاله نیتروژن زدایی هیدروژنی
مقاله راکتور سه فازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بزرگ نیا مریم
جناب آقای / سرکار خانم: توفیقی داریان جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله اثر متقابل ترکیب های گوگردی و نیتروژنی بر روی واکنش های گوگرد زدایی هیدروژنی و نیتروژن زدایی هیدروژنی برش نفتی گازوییل برج تقطیر خلا بررسی شده و با توجه به تاثیر متقابل این دو واکنش بر یکدیگر، یک مدل سینتیکی برای واکنش گوگرد زدایی هیدروژنی پیشنهاد شده که اثر بازدارنده ترکیب های نیتروژنی در آن لحاظ شده و همچنین از یک رابطه سینتیکی برای واکنش نیتروژن زدایی هیدروژنی استفاده شده که تاثیر مثبت ترکیب های گوگردی در آن آورده شده است. راکتور سه فازی برای این فرایند با روابط سینتیکی پیشنهادی و روابط موجود در یک مرجع مدل سازی شده و اثر پارامتر دما، غلظت ترکیب های نیتروژنی و گوگردی بررسی شده است. نتیجه های این مدل سازی با داده های تجربی موجود در مرجع مقایسه شده است. مقدار خطا در این کار کمتر از %۱٫۵ می باشد در حالی که در مقاله مرجع کمتر از ۲% درصد اعلام شده است.