مقاله ارایه و آزمون الگویی جدید برای تبیین اندازه دولت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهشنامه اقتصادی از صفحه ۱۱۷ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: ارایه و آزمون الگویی جدید برای تبیین اندازه دولت
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندازه دولت
مقاله کشورهای اسلامی و سوسیالیستی
مقاله کشورهای دموکراتیک
مقاله کشورهای دیکتاتوری و کشورهای فدرال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدیان فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: آماده حمید
جناب آقای / سرکار خانم: شاکری عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این مقاله تبیین علل تفاوت در اندازه دولت ها و رشد اندازه آنها طی زمان است. برای این منظور نظریه های اندازه دولت در سه دسته نظریه های طرف تقاضا، نظریه های طرف عرضه و سایر نظریه ها تقسیم شده و به صورت مقایسه ای مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. سپس، با ارایه یک الگوی مفهومی و برآورد تجربی آن برای ۱۰۳ کشور منتخب و گروه کشورهای مختلف (کشورهای اسلامی و سوسیالیستی، کشورهای دموکراتیک، کشورهای دیکتاتوری و کشورهای فدرال) در دوره ۲۰۱۰-۱۹۹۰، این نظریه ها مورد آزمون تجربی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تخمین الگو نشان می دهد که از بین متغیرهای طرف تقاضا درآمد سرانه، نابرابری و نسبت شهرنشینی به ترتیب با علامت منفی، مثبت و مثبت تاثیر معناداری بر اندازه دولت دارند. در مورد متغیرهای بخش عرضه اقتصاد سهم مالیات های غیرمستقیم دارای اثر مثبت و معناداری بر اندازه دولت است. در ارتباط با سایر عوامل (عوامل غیر از بخش تقاضا و عرضه) سه متغیر نسبت سالخوردگی جمعیت، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ مشارکت زنان در بازار کار دارای اثر مثبت و معناداری بر اندازه دولت هستند. همچنین نتایج نشان می دهد که ساختار سیاسی، ایدئولوژیکی و وجود یا نبود تمرکز در ساختار قدرت نه تنها بر اندازه دولت ها موثر است، بلکه نحوه تاثیرگذاری متغیرهای اقتصادی بر اندازه دولت در ساختارهای مختلف سیاسی و ایدئولوژیکی نیز متفاوت خواهد بود.