مقاله ارایه مدل مفهومی ارزش های کاری در چارچوب نظام ارزشی اسلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت فرهنگ سازمانی از صفحه ۶۱ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: ارایه مدل مفهومی ارزش های کاری در چارچوب نظام ارزشی اسلام
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش های کاری
مقاله خدمات دولتی
مقاله نظام ارزشی
مقاله ارزش های کاری مرتبط با انجام کار
مقاله ارزش های کاری مرتبط با شرایط انجام کار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خنیفر حسین
جناب آقای / سرکار خانم: زراعی متین حسن
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده محمدصادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی این پژوهش ارایه مدل مناسب ارزش های کاری در بخش خدمات دولتی ایران در چارچوب نظام ارزشی اسلام می باشد. سوال اصلی این پژوهش عبارت است از: ابعاد و مولفه های ارزش های کاری در بخش خدمات دولتی ایران در چارچوب نظام ارزشی اسلام چه می باشد؟ تحقیق حاضر از نظر هدف، بنیادی است. شیوه گرداوری اطلاعات ترکیبی از کتابخانه ای و میدانی است. ابزار گردآوری اطلاعات روش فیش برداری، مصاحبه و پرسشنامه می باشد. تست مدل از طریق ۴۰ خبره آگاه به موضوع تحقیق و هم چنین بخش خدمات دولتی، با استفاده از پرسشنامه خبرگی به روش نمونه گیری گلوله برفی و با تعامل مستقیم محقق با خبره صورت پذیرفت. نتایج پیمایشی حاصل از پرسشنامه نشان دهنده تایید مدل از نظر خبرگان می باشد. بر اساس نتایج تحقیق، ۳۰ مولفه ارزش های کاری در قالب ۸ بعد شناسایی شدند که در دو طبقه کلی ارزش های کاری مرتبط با انجام کار و ارزش های کاری مرتبط با شرایط انجام کار دسته بندی شدند. نتایج این پژوهش می تواند مبنایی برای سنجش ارزش های کاری در سازمان های دولتی ایران باشد.